فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 سردبیر نشریه پژوهش‌های پولی-بانکی
    نام و نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه/مؤسسه/پژوهشکده/... تخصص

  دکتر اصغر ابواحسنی هستیانی استاد دانشگاه پیام نور اقتصاد اسلامی

 اعضای هیئت تحریریه نشریه پژوهش‌های پولی-بانکی
 

                          نام و نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه/مؤسسه/پژوهشکده/... تخصص
    دکتر زهرا افشاری
استاد

 دانشگاه الزهرا (س)

اقتصاد کلان
   دکتر سید احمدرضا جلالی نائینیدانشیار
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
اقتصاد کلان
   دکتر درگاهیاستاد
دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد سنجی کلان-اقتصاد کلان
   دکتر تیمور رحمانی
دانشیار

دانشگاه تهران

اقتصاد کلان و پولی
   دکتر اکبر کمیجانیاستاد
دانشگاه تهران
اقتصاد پولی
   دکتر سید نورانیاستاد
دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد بخش عمومی
   دکتر غلامعلی فرجادیدانشیار
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
اقتصاد توسعه
AWT IMAGE     دکتر شاپور محمدیاستاد
دانشگاه تهران
اقتصاد سنجی و توسعه
   دکتر محسن مهرآرا


استاددانشگاه تهراناقتصادسنجی
AWT IMAGE    دکتر کامران ندری


دانشیارپژوهشکده پولی و بانکی- دانشگاه امام صادقاقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی


 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find-1.41.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب