فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- فلوچارت فرآیند داوری
فرآیند دریافت، داوری و پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
در فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، از ارسال مقاله تا داوری و پذیرش/عدم پذیرش مقالات برای چاپ فرآیند مرحله ای زیر را طی می‌کند:
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.126.39.fa
برگشت به اصل مطلب