فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- فرایند داوری و چاپ مقالات
فرایند داوری و چاپ مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
      در فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، از ارسال مقاله تا داوری و پذیرش/عدم پذیرش مقالات برای چاپ فرآیند مرحله ای زیر طی می‌شود:

               مرحله یک (بررسی اولیه)
مقالات ارسال شده توسط سردبیر یا معاون وی بررسی می‌شود. این بررسی شامل موارد زیر است:
۱- مطابقت موضوع و نوع مقاله با اهداف و خط‌مشی‌های فصلنامه (لیستی از موضوعات و انوع مقالات قابل
چاپ در فصلنامه در صفحه
موضوع مقالات قابل چاپ و انواع مقالات قابل چاپ گزارش شده است).
۲- بررسی بخش‌های مختلف مقاله از نظر چگونگی رعایت استاندارهای فصلنامه از جنبه نگارشی و علمی
(برخی نکات ضروری در صفحه
نحوه نگارش متن مقاله گزارش شده است).
مورد اول می‌تواند به رد مقاله و مورد دوم به درخواست برای انجام اصلاحات در متن مقاله بینجامد.
 توجه: زمان بررسی اولیه حداکثر ۱۰ روز خواهد بود.
       مرحله دو (داوری علمی)
در این مرحله نظرات حداقل دو داور متخصص در زمینه موضوع مقاله گرفته می‌شود. تعداد داورهای
موردنیاز برای بررسی مقاله با تشخیص سردبیر انتخاب می‌شود.

فرم داوری مقالات شامل سوالات اصلی زیر است:

۱. در چکیده، چرایی و چگونگی انجام تحقیق و مهمترین نتایج به‌دست‌آمده به‌خوبی بیان شده است (۶، ۴، ۰، ۱-)

۲. در مقدمه، مسأله تحقیق به‌خوبی معرفی و اهمیت آن با توجه به شرایط فعلی بیان شده است (۲۰، ۱۵، ۰، ۵۰-)

۳. در مقدمه، ارتباط این مطالعه با مطالعات پیشین به‌خوبی بیان شده است (۱۰، ۸، ۰، ۴-)

۴. نتایج تجربی با دقت بالا و براساس اصول علمی گزارش شده‌اند (۱۰، ۸، ۰، ۵-)

۵. نتایج تجربی با بحث مقاله ارتباط کافی دارد و ارتباط بین این دو به‌‌خوبی تفسیر شده است (۲۰، ۱۵، ۰، ۲۰-)

۶. مقاله با یک بحث مستدل و منطقی در رابطه با اهمیت نتایج مطالعه به پایان رسیده است (۲۰، ۱۰، ۳۰-)

۷. مفاهیم و مطالب به شیوایی و رسایی قابل‌قبولی نگاشته شده‌اند (۱۴، ۱۰، ۰، ۵۰-)

گزینه‌های انتخابی شامل چهار مورد زیر است:
□ کاملاً موافقم (نیازی به تغییر نیست)
□ موافقم (با اصلاحات بهتر می‌شود)
□ مخالفم (اصلاحات لازم است)
□ کاملاً مخالفم (نیاز به بازنویسی و تجدیدنظر اساسی وجود دارد)
بجز سوالات فوق، دو سوال زیر نیز از داوران پرسیده می‌شود:
۱. آیا این مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی دیگری به چاپ رسیده است؟
۲. آیا این مقاله ترجمه است؟
ملاک تصمیم‌گیری داور در پاسخ سوالی است که در انتهای فرم قرار داده شده است. این سوال
اظهارنظر نهایی داور را مشخص می‌کند و پاسخ آن شامل چهار گزینه زیر است:
۱. اصلاحات جزئی وجود دارد که پس از پاسخ نویسنده، بررسی سردبیر و هیئت‌تحریریه کفایت می‌کند.
۲. اصلاحات اساسی وجود دارد و نظر اینجانب پس از دریافت پاسخ نویسنده و داوری مجدد اعلام می‌شود.
۳. مقاله رد است.
۴. مقاله بدون هیچ تغییری قابل قبول است.
لازم به ذکر است گزینه ۲ به معنی رد مقاله توسط داور است مگر آنکه مقاله توسط یک
داور دیگر با اصلاحات جزئی (یا بدون اصلاحات) پذیرفته شود. بنابراین، انتخاب این گزینه
به این معنی نیست که الزاماً مقاله پس از اصلاحات به داور ارجاع داده می‌شود.
ارسال مقالات به مرحله بعد (هیئت تحریریه) با رعایت دو محدودیت زیر، در اختیار سردبیر است.
۱. سردبیر اجازه رد مقاله‌ای که  توسط تمام داورهایش با اصلاحات جزئی (یا بدون اصلاحات) تأیید می‌شوند را ندارد.
۲. سردبیر اجازه ارسال مقاله‌ای که توسط دو داور رد شده است را به هیئت تحریریه ندارد.
 
  • مرحله ۳ (بررسی اصالت مقاله)

نظر به ضرورت مقابله با سرقت‌ علمی و حفظ مالکیت معنوی آثار مولفان، این فصلنامه اقدام به
استفاده از خدمات سامانه مشابه یاب متون سمیم نور می‌کند. لذا طی فرآیند داوری  در این فصلنامه
منوط به تایید اصالت اثر مقالات در این سامانه است. لازم به ذکر است که این فرآیند توسط خود
فصلنامه انجام می‌شود.

  • مرحله ۴ (بررسی هیئت تحریریه)

  هیئت تحریریه در رد، تأیید و/یا تعیین داور جدید مقالات اختیار کامل دارد. درصورت تأیید
هیئت تحریریه، مقاله در شماره‌های آتی فلصنامه برای چاپ آماده می‌شوند.

  • مرحله ۵ (چاپ)
چاپ مقالات منوط همکاری نویسندگان در اعمال اصلاحات مورد نیاز (نظیر اصلاحات نگارشی،
ارسال نمودارها و شکل‌ها با کیفیت بالاتر، اصلاح چیکیده لاتین و غیره) و درنهایت به تأیید
متن نهایی توسط تمامی نویسندگان است.

درصورتی که نویسنده مسئول پس از ارسال مقالات به داور به دلایل غیرموجه انصراف دهد،
فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی از بررسی و چاپ مقالاتی که نویسنده مسئول یکی ازنویسندگان
آن است (مقالاتی که در فرایند داوری و چاپ قرار دارند یا پس از آن ارسال می‌شوند) خودداری
خواهد کرد.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find-1.118.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب