فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- انواع مقالات قابل چاپ
انواع مقالات قابل چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقالات باید در قالب یکی از موارد زیر تهیه شوند:

 • مطالعات تجربی (Emprical Studies)

در این مطالعات یک یا چند فرضیه با تکیه بر تحلیل‌هایی نوین آزمون می‌شوند. چنین مطالعاتی با طی‌کردن مسیر زیر انجام می‌گیرند:

  • تشریح مسئله تحقیق با توضیح سابقه تاریخی و هدف از تحقیق؛
  • توضیح روند انجام تحقیق؛
  • گزارش یافته‌ها و تحلیل‌ها؛ و
  • خلاصه، تفاسیر و کاربرد نتایج.
 • مرور ادبیات (Literature Review)

در این‌گونه مطالعات، نویسنده به تنظیم، تجمیع و ارزیابی نتایج مطالعات دیگر در یک حوزه به‌خصوص می‌پردازد. نویسنده در این مطالعات:

  • مسئله را تعریف می‌کند و ابعاد مختلف آنرا می‌شکافد؛
  • مطالعات گذشته را به هدف مشخص کردن وضعیت فعلی ادبیات بررسی می‌کند؛
  • روابط، تناقض‌ها، شکاف‌ها و ناسازگاری‌های موجود در ادبیات را مشخص می‌کند؛ و
  • اقدامات لازم برای حل مسئله را پیشنهاد می‌دهد.
 • مقالات نظری (Theoretical Articles)

در این‌گونه مقالات، نویسنده از تحقیقات موجود به هدف گسترش نظریه استفاده می‌کند. ساختار این مطالعات شبیه به مرور ادبیات است، اما در یک مقاله نظری، نویسنده تنها زمانی به گزارش نتایج تجربی می‌پردازد که بحث نظری خود را توسعه داد. در این مطالعات، نویسنده برتری نظریه خود نسبت به نظریات دیگر را نشان می‌دهد.

 • مقالات روش‌شناختی (Methodological Articles)

در این‌گونه مقالات، نویسنده بر روش‌های تحلیل داده‌ها تمرکز می‌کند و مطالعه تجربی تنها برای به تصویر کشیدن رویکرد مورد بحث مطرح می‌شود. در این مطالعات لازم است جزئیات کافی ارائه شود تا دیگر محققان امکان استفاده روش معرفی‌شده را در مسائل خود داشته باشند. به هدف بهبود وضعیت خوانایی، در این مطالعات مباحث فنی (نظیر اثبات‌ها و جزئیات شبیه‌سازی‌ها) در بخش پیوست ارائه می‌شود.

 • مطالعات موردی (Case Studies)

این‌گونه مطالعات گزارش مواردی هستند که محقق آنها را در رابطه با یک شخص، گروه یا سازمان مشخص مشاهده می‌کند. در این‌گونه مطالعات، یک مشکل به تصویر کشیده می‌شود و سپس ابزاری برای حل آن معرفی می‌گردد یا تحقیقات لازم برای حل آن برشمرده می‌شوند. یکی از چالش‌های نویسنده در این مطالعات آن است که بدون گزارش اطلاعات محرمانه، جنبه‌های مهمی از مورد مطالعه به تصویر کشیده شود.


در نگارش مطالب این صفحه از استاندارد APA (نسخه ششم) استفاده شده است. اطلاعات بیشتر در رابطه با این استاندارد را در صفحه رسمی این استاندارد یا صفحه ویکی‌پدیا ملاحظه کنید.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find-1.117.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب