فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- پیشینه نشریه
پیشینه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان نشریه تا شماره ۱۱ پول و اقتصاد است و پس از آن به پژوهش‌های پولی-بانکی تغییر می‌کند.

این نشریه از شماره ۱۵ به بعد با امتیاز علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می‌شود.

دوره انتشار شماره مدیرمسئول سردبیر مدیر داخلی هیئت تحریریه داوران
پاییز ۱۳۸۸ ۱ علی حسن‌زاده احمد مجتهد احمدرضا جلالی نائینی
زمستان ۱۳۸۸ تا پاییز ۱۳۹۰ ۲ تا ۹ فرهاد نیلی احمد مجتهد علی حسن‌زاده
تابستان ۱۳۹۱ تا زمستان ۱۳۹۱ ۱۲ تا ۱۴ فرهاد نیلی احمد مجتهد جواد طهماسبی
بهار و تابستان ۱۳۹۲ ۱۵ و ۱۶ فرهاد نیلی احمد مجتهد جواد طهماسبی
پاییز ۱۳۹۲ ۱۷ فرهاد نیلی احمد مجتهد رامین مجاب زهرا افشاری، استاد دانشگاه الزهرا (س)
فتح‌اله تاری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
علی حسن‌زاده، دانشیار پژوهشکده پولی و بانکی
غلامعلی شرزه‌ای، دانشیار دانشگاه تهران
غلامعلی فرجادی، دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
اسدالله فرزین‌وش، دانشیار دانشگاه تهران
اکبر کمیجانی، استاد دانشگاه تهران
احمد مجتهد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
کامران ندری، استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
فرهاد نیلی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
مسعود نیلی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
اسفندیار جهانگرد، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
داود سوری، استادیار موسسه عالی آموزش بانکداری
محسن مهرآرا، استاد دانشگاه تهران
زهرا افشاری، استاد دانشگاه الزهرا (س)
سید کمیل طیبی، استاد دانشگاه اصفهان
احمد جعفری صمیمی، استاد دانشگاه مازندارن
عباس شاکری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد نیلی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی
ابوالفصل خاوری‌نژاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
علی رحمانی، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
علی صالح‌آبادی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
زمستان ۱۳۹۲ ۱۸ فرهاد نیلی احمد مجتهد رامین مجاب بدون تغییر نسبت به شماره قبل اسفندیار جهانگرد، استادیار اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
احمد جعفری صمیمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران
دکتر غلامعلی شرزه‌ای، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
محمد هادی مهدویان، صاحب‌نظر حوزه پول و بانک
سیدکمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
محسن مهرآرا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران
فرهاد نیلی، استادیار اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی
مهران محرمیان‌معلم، صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک
حسن آقانظری، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بهار ۱۳۹۳ ۱۹ فرهاد نیلی احمد مجتهد رامین مجاب بدون تغییر نسبت به شماره قبل اسدالله فرزین‌وش، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
مهرداد سپهوند، استادیار مؤسسه آموزش عالی مهر البرز
اکبر کمیجانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران
سعید مشیری، دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
حسین عبده تبریزی، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
احمد مجتهد، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
محسن مهرآرا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران
داود سوری، استادیار مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
حسن حیدری، استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
ناصر خیابانی، استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.114.17.fa
برگشت به اصل مطلب