فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- اخبار نشریه
اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به نشریه پژوهش‌های پولی‌ـ بانکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بر اساس جلسه کمیسیون و تایید کارگروه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی-پژوهشی این نشریه از شماره 15 بهار 92 تا اردیبهشت 95 اعطا گردید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.43.12.fa
برگشت به اصل مطلب