فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اعضای هیئت تحریریه نشریه پژوهش‌های پولی-بانکی     نام و نام خانوادگی            رتبه علمی    دانشگاه/مؤسسه/پژوهشکده/...    تخصص
دکتر زهرا افشاری دکتر زهرا افشاری استاد
 دانشگاه الزهرا (س)اقتصاد کلان
 AWT IMAGE
دکتر فتح‌ا... تاریدانشیاردانشگاه علامه طباطبایی اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی
AWT IMAGEدکتر علی حسن‌زادهدانشیار

 اقتصاد بانکداری
AWT IMAGEدکتر غلامعلی شرزه‌ایدانشیار دانشگاه تهران اقتصاد خرد
AWT IMAGEدکتر غلامعلی فرجادیدانشیارمؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزیاقتصاد توسعه
AWT IMAGEدکتر اسدالله فرزین‌وشدانشیاردانشگاه تهراناقتصاد پولی
AWT IMAGEدکتر اکبر کمیجانیاستاددانشگاه تهراناقتصاد پولی
AWT IMAGEدکتر احمد مجتهداستاددانشگاه علامه طباطباییاقتصاد پولی
AWT IMAGEدکتر کامران ندریاستادیارپژوهشکده پولی و بانکیاقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی
AWT IMAGEدکتر فرهاد نیلیاستادیار  پژوهشکده پولی و بانکی    اقتصاد پولی
AWT IMAGEدکتر مسعود نیلی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف                اقتصاد کلان
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب