فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- صفحه اصلی
اصول اخلاقی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 
در فهرست نویسندگان مقاله نام کسانی نوشته می‌شود که سهم علمی عمده‌ای در نگارش مقاله داشته‌اند. این سهم می‌تواند در تدوین سوالات یا فرضیات تحقیق، سازماندهی و انجام تحلیل آماری، تفسیر نتایج یا نوشتن بخش بزرگی از مقاله نمایان شود. از دیگر افرادی که در مقاله مشارکت داشته‌اند می‌توان در پاورقی صفحه اول و پس از توضیح وابستگی سازمانی نویسندگان قدردانی کرد. مشارکت این افراد ممکن است به پیشنهاد یک روش آماری یا راهنمایی در آن خصوص، جمع‌آوری داده، اصلاح یا ساختاردهی به یک برنامه کامپیوتری مربوط باشد.
هر گاه از مباحث، نظرات، ایده‌ها یا نتایج تحقیقات دیگر استفاده می‌شود، لازم است به منبع مورد استفاده ارجاع داده شود؛ حتی اگر آن تحقیق متعلق به خود نویسنده باشد. 
مقاله توسط نویسنده مسئول ارسال می‌گردد. نویسنده مسئول شخصی است که پاسخ‌گوی تمام مکاتبات از طرف دفتر فصلنامه، اعضای هیئت تحریریه یا دیگر پژوهشگران و خوانندگان مقاله است. تمامی مسئولیت‌های رعایت حقوق مالکیت و رعایت حقوق سایر نویسندگان مقاله از لحاظ ترتیب اسامی و اضافه و کم کردن نویسندگان بر عهده نویسنده مسئول است.
مسئولیت کامل نظرهای ابرازشده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهشگران به‌طور کامل بر عهده نویسندگان مقاله است.
- مقالات نباید در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.38.35.fa
برگشت به اصل مطلب