فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی- فرایند داوری و چاپ مقالات
فرایند داوری و چاپ مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
در فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، داوری مقالات در چند مرحله انجام می‌گیرد:
  • مرحله یک (بررسی اولیه)
مقالات ارسال شده توسط سردبیر یا معاون وی بررسی می‌شود. این بررسی شامل موارد زیر است:
۱- مطابقت موضوع و نوع مقاله با اهداف و خط‌مشی‌های فصلنامه (لیستی از موضوعات و انوع مقالات قابل چاپ در فصلنامه در صفحه موضوع مقالات قابل چاپ و انواع مقالات قابل چاپ گزارش شده است).
۲- بررسی بخش‌های مختلف مقاله از نظر چگونگی رعایت استاندارهای فصلنامه از جنبه نگارشی و علمی (برخی نکات ضروری در صفحه نحوه نگارش متن مقاله گزارش شده است).
مورد اول می‌تواند به رد مقاله و مورد دوم به درخواست برای انجام اصلاحات در متن مقاله بینجامد.

  • مرحله دو (داوری علمی)
در این مرحله نظرات حداقل یک داور متخصص در زمینه موضوع مقاله گرفته می‌شود. تعداد داورهای موردنیاز برای بررسی مقاله با تشخیص سردبیر انتخاب می‌شود.
فرم داوری مقالات شامل سوالات اصلی زیر است:

۱. در چکیده، چرایی و چگونگی انجام تحقیق و مهمترین نتایج به‌دست‌آمده به‌خوبی بیان شده است (۶، ۴، ۰، ۱-)

۲. در مقدمه، مسأله تحقیق به‌خوبی معرفی و اهمیت آن با توجه به شرایط فعلی بیان شده است (۲۰، ۱۵، ۰، ۵۰-)

۳. در مقدمه، ارتباط این مطالعه با مطالعات پیشین به‌خوبی بیان شده است (۱۰، ۸، ۰، ۴-)

۴. نتایج تجربی با دقت بالا و براساس اصول علمی گزارش شده‌اند (۱۰، ۸، ۰، ۵-)

۵. نتایج تجربی با بحث مقاله ارتباط کافی دارد و ارتباط بین این دو به‌‌خوبی تفسیر شده است (۲۰، ۱۵، ۰، ۲۰-)

۶. مقاله با یک بحث مستدل و منطقی در رابطه با اهمیت نتایج مطالعه به پایان رسیده است (۲۰، ۱۰، ۳۰-)

۷. مفاهیم و مطالب به شیوایی و رسایی قابل‌قبولی نگاشته شده‌اند (۱۴، ۱۰، ۰، ۵۰-)

گزینه‌های انتخابی شامل چهار مورد زیر است:
□ کاملاً موافقم (نیازی به تغییر نیست)
□ موافقم (با اصلاحات بهتر می‌شود)
□ مخالفم (اصلاحات لازم است)
□ کاملاً مخالفم (نیاز به بازنویسی و تجدیدنظر اساسی وجود دارد)

اهمیت پاسخ سوالات مختلف یکسان نیست. اعداد داخل پرانتز در مقابل هرکدام از سوالات، امتیاز اختصاص‌یافته به آنها را به‌ترتیب در قبال هرکدام از پاسخ‌های فوق نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، کاملاً مخالف بودن داور در مواجهه با سوال ۲ یا ۷ باعث می‌شود که مقاله۵۰ امتیاز از دست بدهد. مجموع تمامی این اعداد به‌ترتیب ۱۰۰، ۷۰، ۰ و ۱۶۰- است. به‌عبارت دیگر، اگر داور با تمام موارد موافق باشد، امتیاز مقاله۱۰۰ خواهد بود. اگر با تمام موارد موافق باشد، امتیاز ۷۰ است. اگر با تمام موارد مخالف باشد، امتیاز صفر و اگر با تمام موارد مخالف باشد، امتیاز ۱۶۰- است.
بجز سوالات فوق، دو سوال زیر نیز از داوران پرسیده می‌شود:

۱. آیا این مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی دیگری به چاپ رسیده است؟
۲. آیا این مقاله ترجمه است؟

موافق بودن داور با هرکدام از این موارد باعث می‌شود مقاله ۱۰۰۰ امتیاز منفی بگیرد و مطمئناً رد خواهد شد.
البته، امتیازهای فوق تنها یک راهنما هستند و ملاک تصمیم‌گیری داور در پاسخ سوالی است که در انتهای فرم قرار داده شده است. این سوال اظهارنظر نهایی داور را مشخص می‌کند و پاسخ آن شامل چهار گزینه زیر است:
۱. اصلاحات جزئی وجود دارد که پس از پاسخ نویسنده، بررسی سردبیر و هیئت‌تحریریه کفایت می‌کند.
۲. اصلاحات اساسی وجود دارد و نظر اینجانب پس از دریافت پاسخ نویسنده و داوری مجدد اعلام می‌شود.
۳. مقاله رد است.
۴. مقاله بدون هیچ تغییری قابل قبول است.
لازم به ذکر است گزینه ۲ به معنی رد مقاله توسط داور است مگر آنکه مقاله توسط یک داور دیگر با اصلاحات جزئی (یا بدون اصلاحات) پذیرفته شود. بنابراین، انتخاب این گزینه به این معنی نیست که الزاماً مقاله پس از اصلاحات به داور ارجاع داده می‌شود.
ارسال مقالات به مرحله بعد (هیئت تحریریه) با رعایت دو محدودیت زیر، در اختیار سردبیر است.
۱. سردبیر اجازه رد مقاله‌ای که  توسط تمام داورهایش با اصلاحات جزئی (یا بدون اصلاحات) تأیید می‌شوند را ندارد.
۲. سردبیر اجازه ارسال مقاله‌ای که توسط دو داور رد شده است را به هیئت تحریریه ندارد.


  • مرحله ۳ (بررسی هیئت تحریریه)
  هیئت تحریریه در رد، تأیید و/یا تعیین داور جدید مقالات اختیار کامل دارد. درصورت تأیید هیئت تحریریه، مقاله در شماره‌های آتی فلصنامه برای چاپ آماده می‌شوند.

  • مرحله ۴ (چاپ)
چاپ مقالات منوط همکاری نویسندگان در اعمال اصلاحات مورد نیاز (نظیر اصلاحات نگارشی، ارسال نمودارها و شکل‌ها با کیفیت بالاتر، اصلاح چیکیده لاتین و غیره) و درنهایت به تأیید متن نهایی توسط تمامی نویسندگان است.


درصورتی که نویسنده مسئول پس از ارسال مقالات به داور به دلایل غیرموجه انصراف دهد، فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی از بررسی و چاپ مقالاتی که نویسنده مسئول یکی از نویسندگان آن است (مقالاتی که در فرایند داوری و چاپ قرار دارند یا پس از آن ارسال می‌شوند) خودداری خواهد کرد.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی:
http://jmbr.mbri.ac.ir/find.php?item=1.118.24.fa
برگشت به اصل مطلب